Chính Sách Quy Định Chung

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Lẩu Gà 109. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

QUYỀN CỦA LẨU GÀ 109

Lẩu Gà 109 sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện Lẩu Gà 109 nêu ra

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho Lẩu Gà 109 không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì Lẩu Gà 109 có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Lẩu Gà 109 giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Lẩu Gà 109 theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Lẩu Gà 109 giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng

NGHĨA VỤ CỦA LẨU GÀ 109

Lẩu Gà 109 chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Lẩu Gà 109 sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

Lẩu Gà 109 chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của Lẩu Gà 109

Lẩu Gà 109 sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì Lẩu Gà 109 không phải chịu trách nhiệm liên đới.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Lẩu Gà 109 và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.